OMGIVNINGAR

Garnsviken

Garnsviken är ett av de bästa ställena i Stockholmstrakten för att se kungsörn vintertid.

I närheten av Garnsviken brukar ornitologer lägga ut åtlar. Rovfåglarna kan på detta sätt lätt få tillgång till mat. Detta är särskilt viktigt för unga örnar, vars chans till överlevnad ökar. Dessutom innehåller det utlagda köttet lägre halter miljögifter än de djur de annars äter. Kungsörnen häckar framförallt i norra Skandinavien. De örnar som övervintrar i länet kommer från Finland. På senare år har även finnarna börjat vinterutfodra örnar vilket gjort att de i allt större utsträckning stannar kvar i Finland. Antalet övervintrande kungsörnar i länet har därför minskat. Även korp och andra rovfåglar som duvhök och fjällvråk dras till åtlarna.

Garnsviken är fågelrikt också under sommaren. Sjön hyser en rad häckande andarter. Rördrom och brun kärrhök hör till de bofasta fåglarna och under våren brukar gräshoppssångare sjunga från de fuktiga ängarna innanför vassarna. Vissa år finns också flodsångare, kornknarr, småfläckig sumphöna eller vaktel på plats. Under hösten och våren kan du få se flockar med rastande sjöfåglar. Den ovanliga blå kärr höken besöker ofta markerna runt Garnsviken, främst under våren. Viken är svåröverskådad, men från några öppna hällar invid sjön har du hyfsad utsikt över norra delen av viken.

Askare hage

Vid den fågelrika sjön Garnsviken intill Venngarns slott ligger Askarehage, ett kulturlandsskap vid Mälaren format av jordbruket. Idag betar här kor, får och hästar som hjälper till att hålla odlingslandsskapet öppet. I reservatet finns fyrahundra år gamla ekar som är boplats åt stare, hackspett, fladdermöss och flera sällsynta insekter.

Det finns iordningsställda sittplatser längs stigarna i kohagen. Fågeltornet ligger ute i vassen vid Garnsvikens mynning och nås via träspänger över strandängarna.

Viby By

Viby by är en så kallad oskiftad klungby by där ett cistercienskloster grundades på 1160-talet. Rester av klostergrunden finns kvar. Klostrets munkar skrev ”Vibybrevet”, vårt äldsta skriftliga dokument.

Byn är bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan då den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård. Här kan du vandra omkring och uppleva hur det var att vara torpare för länge sedan. I Viby by betar gutefår och det finns en gammal brunn där du kan dricka friskt vatten.

Från Viby by kan du promenera till Venngarns slottsområde och Askare hage via golfbanan.

Wenngarns slott

Wenngarns slott är ett slott som ligger ett par kilometer norr om Sigtuna, huvudsakligen uppfört 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie i samarbete med arkitekten Jean De la Vallée, medan fastigheten omnämns första gången 1167. Huvudbyggnaden är cirka 2 200 kvadratmeter stor och området omfattar totalt cirka 37 hektar mark. Venngarn blev kronogods under Gustav Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel De la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett praktfullt barockslott, dock ej så ståtligt och inte heller med en så magnifik trädgårdsanläggning som bilden iSuecian visar. 1681 reducerade kronan, men lät den ruinerade Magnus Gabriel De la Gardie bo kvar på slottet. Wenngarn är det enda slott som landets störste godsägare under 1600-talet, Magnus Gabriel De la Gardie, fick behålla efter Karl XI:s reduktion och han dog där 1686. Sedan dess har Venngarn antingen varit bostad åt landshövdingar i Uppsala eller så har det varit utarrenderat.

1916 blev det alkoholistanstalt och förvaltningen låg i slottet med dess magnifika trapphall och målade barocktak.

Slottet fick ny ägare 2013 och febril aktivitet pågår för att renovera det ganska nedgångna området. Målet är att skapa ett öppet modernt bysamhälle. Följ arbetet på Wenngarn.se.