Lokala regler

Sigtuna Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets Generella regler

GENERELLA LOKALA REGLER (gäller alla klubbar anslutna till SGF).

1. Stenar i bunkrar är Flyttbara Hindrande Föremål.  Regel 24-1  tillämplig.

2. Markeringar på banan: Vit: Out of bounds    Blå: Mark Under Arbete (MUA) Blå-Vit: MUA – spel förbjudet Gul: Vattenhinder    Röd: Sidovattenhinder Orange: Oflyttbart hindrande föremål

LOKALA  REGLER

1.  Tillfälliga lokala regler finns anslagna på tavla vid kansliet.

2.  Out-of-bounds vid sidan av och bakom hål 15 definieras av där befintligt stängsel. Gränsen är den del av stängslet som är närmast banan och sträcker sig lodrätt uppåt eller nedåt.

(Obs: Stängslet är inte ”hindrande föremål” (se definition).  För en boll som inte är O/B, men där sving eller stans störs av stängslet, gäller alltså inte lättnad utan  plikt.)

3.  Vattenhinder.  Regel 26

Hål 9: Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret får en provisorisk boll spelas enligt regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför hindret måste spelaren fortsätta med denna. Om bollen hittas i hindret får spelaren antingen fortsätta med denna som den ligger, eller med den provisoriska (med normal plikt).

Hål 12: Som alternativ till plats för droppning vid vattenhindret enl. regel 26-1b  kan en droppzon finnas (markerad med vit färg).

Anm.  Bollen ska inte droppas om, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den träffade marken, även om den har rullat ut ur droppzonen eller närmare hål.

4. Onormala markförhållanden (MUA m.m.). Regel 25-1

a.  Myrstackar är Mark Under Arbete (MUA).

b.  Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar, fåror, förorsakade av  rinnande vatten, är MUA.

c.  Dräneringsrännor med bar mark eller täckta av grus är MUA. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

5. Oflyttbara hindrande föremål nära green.  Regel 24-2

Spelaren får lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål (OHF) i spellinjen, om bollen ligger utanför green, men inte i ett hinder, och OHF (t.ex. sprinklerlock) ligger på eller inom två klubblängder från både greenen och bollen. Bollen får lyftas och droppas på den närmaste punkt från där den låg, som inte är närmare hålet, inte har OHF i spellinjen, inte är i ett hinder eller på green.

Lättnad är också tillåten, om spelarens boll ligger på greenen och OHF befinner sig inom två klubblängder från greenen, men i spelarens avsedda puttlinje. Bollen får lyftas och placeras på den närmaste punkt från där den låg, som inte är närmare hål, inte i ett hinder och inte har OHF i puttlinjen.

6.  Skydd av unga träd.  Regel 24-2b.

Om ett ungt träd identifierat med stödpinne eller orange markering  påverkar spelarens stans, eller området för avsedd sving, måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt regel 24-2b (OHF).

7.  Avståndsmätare.  Regel 14-3.

Om annat inte sägs i villkoren för en tävling får en spelare använda en apparat, som enbart mäter avstånd. Här jämställs avståndsmätare baserade på laser- eller GPS-teknik..Om spelaren under ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden, som kan påverka hans spel, är plikten diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt använts.

8. Plikt för brott mot lokal regel, , om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel förlorat hål, slagspel två slag.